ഉപകരണങ്ങൾ

ബ്ലാങ്കിംഗ്

പുച്ചിംഗ്

മില്ലിങ് കട്ടർ

രൂപീകരിക്കുന്നു

ചൂട് ചികിത്സ ലൈൻ

പൊടി കോട്ടിംഗ്

പാക്കിംഗ്

കാഠിന്യം ടെസ്റ്റ്

ബെൻഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്

പൈപ്പ് കട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ്